Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.Vivere.sk Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

 

1.     Základné údaje

 

Predávajúci:

 

 Mgr. Rastislav Zima – ZIMA

 Šafárikova 5911/7

 080 01 Prešov

 

 IČO: 37713841

 DIČ: 1044304217

 

Bankové spojenie: 2755954055/0200 VUB Banka, a.s

 

Predávajúci nie je platcom DPH

 

Prevádzka elektronického obchodu: http://www.vivere.sk/

 

Kontakty:

 e- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

mob.: +421905899591

 

 

Zapísané v živnostenskom registri Obvodným úradom v Prešove, odbor živnostenského podnikania, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, pod číslom živnostenského registra: 707-19831. ( ďalej len „ predávajúci “ )

 

Kupujúci:

 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu uzavretím kúpnej zmluvy, t.j. odoslaním elektronickej objednávky, ktorej predmetom je kúpa tovaru v elektronickom obchode predávajúceho. ( ďalej len „ kupujúci „ )

 

Predmet:

 

Produkt alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa zobrazených modelov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. ( ďalej len „tovar“ )

 

2. Základné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú e- mailovým odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového resp. telefonického potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

 Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.onlyso.eu sú záväzné a budú vybavené v takom poradí, v akom boli predávajúcim obdŕžané a vybavené v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatí.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci je povinný:

 

-          dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, zabaliť ho a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

-          odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, príp. elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 

               Predávajúci má právo:

 

-          na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

-          predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob príp. inej nedostupnosti tovaru nie je schopný tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo cene, ktorá je uvedená pri danom tovare, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Ak bola kupujúcim uskutočnená úhrada kúpnej ceny, budú mu finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním zadaný účet alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, podľa dohody s predávajúcim.

 

5. Práva a povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci je povinný:

-          prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

-      zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v záväznej objednávke v dohodnutej lehote, vrátane nákladov na doručenie tovaru

-          nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

-          kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Kupujúci má právo:

-          na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

6. Dodacie podmienky

 

- Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od ním zvoleného spôsobu dopravy v záväznej objednávke a zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

- Miestom dodania tovaru je adresa kupujúceho uvedená v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli v kúpnej zmluve inak.

- Predávajúci vybavuje potvrdené objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.Všetky záväzné objednávky budú vybavené v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky.

- V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

- Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tzn. tovar a jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Ak kupujúci zistí poškodenie tovaru pri jeho prevzatí je povinný ihneď pri preberaní tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

- V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na adresu predávajúceho v zmysle podmienok daného prepravcu. Kupujúci je povinný a bude vyzvaný uhradiť náklady spojené s vrátením nevyzdvihnutej zásielky v plnej výške.

- Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

 

7. Platobné podmienky

 

- po uskutočnení objednávky, bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie záväznej objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu v zmysle vybratého spôsobu platby kupujúcim.

- kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru, v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

- všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

- Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

- Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu aj v papierovej forme spolu s objednaným tovarom.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

 

- V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci  právo od  uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote písomne upovedomil o odstúpení od zmluvy predávajúceho.  V liste musí byť uvedené, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a dátum prevzatia tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní 7 dňovej lehoty má predávajúci právo vrátenie tovaru zamietnuť.

- Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie. Kupujúci sa však zaväzuje zaplatiť náklady na vrátenie tovaru t.j. poštovné, podľa taríf zvoleného prepravcu. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodení a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet zákazníka alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu zákazníka.

 

9. Záruka a reklamácie

 

- pri vybavovaní reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený v internetovom obchode predajcu www.vivere.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť v súlade so záručnými podmienkami, ktoré sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení.

- na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

- kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predajcom, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

- kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve alebo je dodaný tovar poškodený, kupujúci je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho pri preberaní tovaru, prípadne ihneď po zistení chyby na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky: +421905899591, +421907399303.

- postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

- k reklamácii je potrebné spolu s reklamovaným tovarom priložiť sprievodný list, s popisom chyby a s údajmi objednávky ( číslo objednávky, faktúry ) a taktiež uviesť, či si zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze ( v takomto prípade je potrebné uviesť číslo účtu, príp. adresu na ktorú má predávajúci peniaze alebo náhradný tovar zaslať ).

-predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

- reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch v poradí v akom boli prevzaté a bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto nasledujúcich spôsobov:

-          odovzdaním riadne opraveného tovaru,

-          výmenou tovaru,

-          vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-          vrátením kúpnej ceny tovaru,

-          písomnou výzvou kupujúcemu na prebratie opraveného tovaru, prípadne jeho kompenzácie,

-          zamietnutím reklamácie tovaru,

- kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

- predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

- v prípade výmenu tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený „vymenený tovar „ a prípadné ďalšie reklamácie sa budú uplatňovať na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho alebo záručného listu,

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré vhodne neodpovedajú svojimi vplyvmi prirodzenému prostrediu a následne majú vplyv na poškodenie tovaru,

- neodborným zaobchádzaním s tovarom  alebo zanedbaním jeho starostlivosti

- poškodením tovaru nadmerným zaťažením

- poškodením tovaru nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými udalosťami

-neodborným zásahom do tovaru

 

10. Ochrana osobných údajov

 

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, pis. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

11. Orgán dozoru

 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

 

 12. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ ma právo na alternatívne riešenie sporu v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

13. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť a upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Prešove dňa 01.07.2018

 

 

 

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.